Banner SDH Fryčovice

Historie vzniku našeho sboru je nejlépe dokumentována v dobových zápisech z valných hromad, které pořizovali naši předchůdci, aby posléze byly zpracovány do brožury ke 100. výročí založení sboru. Úryvek, vztahující se k založení sboru předkládám zde. Pro zájemce, kteří se chtějí dovědět více o historii sboru i obce Fryčovice, je v nabídce almanach celý dokument.

by naše obec byla lépe chráněna před neštěstím ohně a povodně, začali se někteří nadšenci, budoucí zakladatelé sboru, scházet pod lípami u starosty obce, obchodníka a mlynáře Josefa Schindlera, v místě dnešních garáží u Olšovských. Zde je v hasičské myšlence utvrzoval Antoš Kubala, rodák z č. 1 a pak stolařský mistr v Brušperku. V létech 1891 - 1895 se vybralo při tanečních zábavách (po šesťáku) na založení sboru 700 zlatých. Z brušperského sboru, který byl založen roku 1879, přišel do Fryčovic roku 1894 nadučitel Tomáš Winkler, který pomáhal v přípravách starostovi obce a jeho zeti a tajemníkovi obce učiteli Antonínu Kocímu. Starosta svolal 15. dubna 1895 veřejnou schůzi do hostince Antonína Matýska (dnes Tvardek), kde na základě zemského zákona o policii požárové z 5.dubna 1873 čísl.XV všem přítomným občanům vysvětlil důležitost i potřebu založení sboru.

Úvodní list stanov SDH Fryčovice z roku 1895

ne 21. dubna 1895 byly již stanovy opatřeny nutnými podpisy 102 občanů a příštího dne schváleny obecním výborem. 8. května 1895 pak byly stanovy bez opravy schváleny výnosem čís. 15 132 c.k. moravského místodržitelství v Brně. Tenkrát čítala obec 240 čísel domovních s krytbou většinou šindelovou a 1.527 obyvatel živících se polním hospodářstvím a částečně prací v ostravských dolech a vítkovických železárnách.

Protokol z ustavující valné hromady

stavující valná hromada "Dobrovolného hasičského sboru" 16.června 1895 za přítomnosti 64 členů zvolila za starostu a náčelníka Josefa Schindlera, za náměstka a podnáčelníka Tomáše Winklera, pokladníka Josefa Kuběnu, za jednatele Antonína Kocího a dále do výboru Antonína Matýska, Josefa Nevluda, Josefa Ivánka, Valentina a Františka Volné. Zbrojíř Karel Teplík dostával za opatrování strojů odměnu 24 zlatých ročně. Četaři byli: Jan Šugar a Alois Žabenský, vedoucím trubačů Ludvík Konečný.

a 120 zlatých byla zakoupena dvoukolová sundávací stříkačka s dvěma proudy a s předním vozem pro 6 mužů. Dále bylo opatřeno 50 přilbic, 50 pásů, sekyrky, 6 signálních trubek, 10 košů skládacích a 10 fermežovaných, 170 metrů konopných hadic, 13 žebříků, 6 ručních stříkaček (berlovek) a látka na stejnokroje. Byla podána žádost o podporu J.V. císaři pánu a J.M.arcibiskupovi Dr. Kohnovi, který právě dlel na Hukvaldech a poskytl 20 zlatých a dále Skřídlovi z Místku, jemuž patřil les na Sovinci. Výtěžek prvního výletu činil 93 zlatých 33 krejcarů. Slavný obecní výbor vystavěl hned v prvním roce trvání zbrojírnu. Sbor byl rozdělen na tři čety: lezců, ochránců a stříkačníků. Sbor přistoupil za člena "České ústřední jednoty hasičské pro Moravu a Slezsko" a činné členy pojistil pro případ úrazu.

Webdesign: petr.novobilsky@seznam.cz